14/07/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 2/2020

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπόν επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού» Προϋπολογισμού  483.870,97 €  άνευ ΦΠΑ, 600.000 € με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ