Ερευνητικό Έργο MeltOpenLab

Το ερευνητικό έργο με τίτλο “Τεκμηρίωση και οντολογία εκθεμάτων / αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και μεθόδων αποκατάστασης και συντήρησής τους, Ανάλυση συμπεριφοράς και Δημιουργία προσωποποιημένης εμπειρίας επισκέπτη σε μουσεία και πολυ-πολιτιστικούς χώρους / ανοικτά εργαστήρια” και ακρωνύμιο MELTOPENLAB (Museum Experience with Location Tracking, Ontologies and open laboratories) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” (ΕΠΑνΕΚ - ΟΠΣ: 5109531) με κωδικό Τ6ΥΒΠ-00108 με την με αρ. πρωτ. 57063/21-5-2021 (ΑΔΑ:691Γ46ΜΤΛΡ-Ζ5Ρ) Απόφαση της Γεν. Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η διάρκεια του έργου διαμορφώθηκε σε 30 μήνες (21/5/2021 - 20/12/2023). Το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου είναι 639.726,40, εκ των οποίων η εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 557.064,40€. Στο ΜΝΕΠ για τις εργασίες που προβλέπονται από το έργο αναλογούν 160.128,40 €, τα οποία διαχειρίζεται το Μουσείο μέσω Αυτεπιστασίας τόσο για δαπάνες πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού όσο και για προμήθεια εξοπλισμού για το ανοιχτό εργαστήριο συντήρησης υφάσματος και λοιπό εξοπλισμό.
Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία έξι φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εκτός του Μ.Ν.Ε.Π., συμμετέχουν δύο ακαδημαϊκοί φορείς (το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και το Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και τρεις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των ΤΠΕ (HSTECH, ΓΝΩΣΙΣ Computers και ALTSOL).
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, που θα παρέχει τα μέσα αφενός για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη και αφετέρου για την ανίχνευση και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του κατά την κίνησή του στον εκθεσιακό χώρο και η δημιουργία ενός ανοιχτού καινοτόμου εργαστηρίου συντήρησης υφασμάτων (Οpen Lab) από το Τμήμα Συντήρησης του ΜΝΕΠ.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται τα ακόλουθα:

 
• Η δημιουργία αποθετηρίου ψηφιακής και περιγραφικής διασύνδεσης πληροφοριών σχετικά με τα αντικείμενα και τις μεθόδους συντήρησής τους, που θα αντλεί υλικό από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μουσείου, εμπλουτίζοντάς το με περαιτέρω τεκμηρίωση και με συσχετισμό με τις διαδικασίες συντήρησης
• Η δημιουργία και λειτουργία ανοιχτού εργαστηρίου συντήρησης υφασμάτων, με σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων συντήρησης και μελέτης των υφασμάτινων αντικειμένων, που θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να παρατηρήσει με άμεσο τρόπο τις διαδικασίες συντήρησης και θα τροφοδοτεί με επιπλέον υλικό το αποθετήριο.
• Η απήχηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εφαρμογών και του ανοιχτού εργαστηρίου συντήρησης υφασμάτινων αντικειμένων.

 

Το MELTOpenlab παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μουσείο καθώς του εξασφαλίζει επιπλέον δυνατότητες τεκμηρίωσης και ανάδειξης του υλικού του. Παράλληλα προσφέρει ισχυρά εργαλεία άμεσης κατανόησης και ανάλυσης του προφίλ και της συμπεριφοράς των επισκεπτών του. Έτσι το ΜΝΕΠ θα είναι σε θέση να συνυπολογίσει πραγματικά και ουσιαστικά δεδομένα στον σχεδιασμό εκθεσιακών και εκπαιδευτικών δράσεων, προκειμένου να επιτελέσει τους πολλαπλούς ρόλους ενός δυναμικού μουσείου. Tην ίδια στιγμή, το πρόγραμμα αυξάνει την ορατότητα του μουσείου στο εξειδικευμένο κοινό των συντηρητών και των ειδικών στο ύφασμα, μέσα από τη δυνατότητα ανοιχτής παρατήρησης καινοτόμων μεθόδων συντήρησης υφασμάτινων αντικείμενων, και τεκμηρίωσής τους, στο Openlab που δημιουργείται με το πρόγραμμα στα Εργαστήρια Συντήρησης του Μουσείου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό έργο στο meltopenlab.gr