08/04/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» - 2/2022

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ