24/05/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» - 4/2022

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ
ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού
Πολιτισμού», Προϋπολογισμού 104.838,71€ (άνευ ΦΠΑ),ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους
των παρόντων τευχών δημοπράτησης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ