24/05/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 1/2024

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
«Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της πρώην Βιοτεχνίας
Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ) – Προετοιμασία αντικειμένων προς έκθεση στο Μουσείο
Τυποβαφικής Τέχνης» Προϋπολογισμού 70.000,00€ (άνευ ΦΠΑ)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ