14/07/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 2/2020 - Παράταση

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπόν επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού» Προϋπολογισμού  483.870,97 €  άνευ ΦΠΑ, 600.000 € με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 
Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας της με αρ. 2/2020 Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ