26/05/2021

Διενέργεια Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2-2021

Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής και Έγκρισης Όρων της
Διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και
εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των προθηκών στους νέους εκθεσιακούς
χώρους του ΜΝΕΠ»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ