25/01/2022

ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» - 1/2022

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 65, N. 4412/2016)
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την επιλογή Αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κωδ.ΣΑ Ε1141.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ11410010) και περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ  5076453.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ