29/11/2019

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εκθεσιακού Φωτισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού», προϋπολογισμού 483.870,97 € άνευ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στον οποίο έχει δημοσιευτεί με αύξοντα αριθμό συστήματος 82152 και όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα συνημμένα Παραρτήματα της Διακήρυξης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ