29/03/2016

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2016

  1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την επιλογή μελών της Ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου και μη Υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών έτους 2016 του Μ.Ε.Λ.Τ. & Ε.ΛΑ.Μ.Ο-Σ.Φ.Α.
  2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου και μη Υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών έτους 2016 του Μ.Ε.Λ.Τ. & Ε.ΛΑ.Μ.Ο-Σ.Φ.Α.
  3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την επιλογή μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το διαγωνισμό 2/2016
  4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Επιτροπής Αξιολόγησης, Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το διαγωνισμό 2/2016
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ