16/03/2017

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2017

1. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών της Ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου και μη Υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών έτους 2017 του Μ.Ε.Λ.Τ. & Ε.ΛΑ.Μ.Ο-Σ.Φ.Α.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ