08/03/2022

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 1-2022 - Λαογράφος - Μουσειολόγος - Συντηρητής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤεκμηρΙωση και
ΟντολογΙα ΕκθεμΑτων / ΑντικειμΕνων ΝεΟτερης ΠολιτιστικΗς ΚληρονομιΑς και
ΜεθΟδων ΑποκατΑστασης & ΣυνΤΗρησΗς τους, ΑνΑλυση ΣυμπεριφορΑς και
ΔημιουργΙα ΠροσωποποιημΕνης ΕμπειρΙας ΕπισκΕπτη σε ΜουσεΙα και
ΠολυΠολιτιστικοΥς χΩρους / AνοικτΑ EργαστΗρια» (ακρωνύμιο: MELTOPENLAB), με
κωδικΟ Τ6ΥΒΠ-00108 / ΟΠΣ: 5109531στο ΕπιχειρησιακΟ ΠρΟγραμμα
“ΑνταγωνιστικΟτητα, ΕπιχειρηματικΟτητα και ΚαινοτομΙΑ 2014-2020” (ΕΠΑνΕΚ).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ