11/12/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 1/2018 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών του  Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»

 

 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπόν επιλογής αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» Προϋπολογισμού 2.212.800,00 €  (άνευ ΦΠΑ), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους των παρόντων τευχών δημοπράτησης.
 
 
 

Σημείωση:  Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η ανάρτηση του συνόλου των παραρτημάτων της διακήρυξης στον παρόντα ιστότοπο.

Αυτά είναι διαθέσιμα στην έδρα του φορέα, Θέσπιδος 8, 105 58 Αθήνα.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί και στο:

www.eprocurement.gov.gr

Αριθμός Α/Α Συστήματος: 68071

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ