Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
α) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
β) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων.
γ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου.
δ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου.
ε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
στ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του.
ζ) Τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στο μουσείο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
η) Τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.