Τμήμα Συντήρησης

Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
α) Τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων.
β) Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών.
γ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης.
δ) Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης.
ε) Την εκπόνηση μελετών συντήρησης και προστασίας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, την επίβλεψη εφαρμογής τους.
στ) Την τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρησης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών τεκμηρίωσης.