16/09/2019

Επανάληψη του Διαγωνισµού για Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων και υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου 2-2019

Ματαίωση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» Αριθ. Διακήρυξης 2 /2019, λόγω της ανάγκης που προέκυψε εκ των υστέρων για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού αποφασίζει την ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2019 και την επανάληψη του Συνοπτικού Διαγωνισµού υπ'αριθμ. 2/2019 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη  βάσει της  τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» στο πλαίσιο του έργου 2018ΣΕ01400009 «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ 2019, ΣΑΕ 014).
 
 
 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων διατίθενται ακολούθως τα συνημμένα της Διακήρυξης 2/2019 «Προμήθεια  και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και  υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» του ΜΝΕΠ Α) υπόδειγμα ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) και Β)  τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ