Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

29/10/2020
Δημόσιος διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την «Μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση αναρτήσεων εκθεμάτων»
17/09/2020
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αρχιτέκτονας - Συντηρητές
08/09/2020
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Λογιστής - Εργατοτεχνίτες
14/07/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας
04/02/2020
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας».
29/11/2019
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού», προϋπολογισμού 483.870,97 € άνευ ΦΠΑ.
03/10/2019
Επανάληψη του Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας
16/09/2019
Ματαίωση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» Αριθ. Διακήρυξης 2 /2019, λόγω της ανάγκης που προέκυψε εκ των υστέρων για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών
10/09/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων και υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6