Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

30/06/2021
Απόφαση παράτασης του αριθμ. 1/2021 Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση οικογενειακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
26/05/2021
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής και Έγκρισης Όρων της Διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των προθηκών στους νέους εκθεσιακούς χώρους του ΜΝΕΠ»
05/03/2021
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων
29/01/2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 3 /2020
29/10/2020
Δημόσιος διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την «Μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση αναρτήσεων εκθεμάτων»
17/09/2020
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αρχιτέκτονας - Συντηρητές
08/09/2020
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Λογιστής - Εργατοτεχνίτες
14/07/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7