Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

04/02/2020
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας».
29/11/2019
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού», προϋπολογισμού 483.870,97 € άνευ ΦΠΑ.
03/10/2019
Επανάληψη του Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας
16/09/2019
Ματαίωση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» Αριθ. Διακήρυξης 2 /2019, λόγω της ανάγκης που προέκυψε εκ των υστέρων για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών
10/09/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων και υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου
10/05/2019
Πρόσληψη ενός φύλακα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 1/2018 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11/12/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 1/2018 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»
24/05/2018
Προκηρύσσεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ΠΕ Μηχανικού, ειδικότητας Αρχιτέκτονα
23/04/2018
Πρόσληψη 3 φυλάκων και ενός νυχτοφύλακα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
26/04/2017
Πρόσληψη ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7